تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - ترتیل فرآن کریم با صدای شاتری
اهل سنت مذهب حنفی

برای دانلود بر روی لینکهای زیر کلیک کنید:

دانلود ترتیل جزء اول:                                                                                        
دانلود ترتیل جزء دوم:

دانلود ترتیل جزء سوم:
دانلود ترتیل جزء چهارم:

دانلود ترتیل جزء پنجم:

دانلود ترتیل جزء ششم:

دانلود ترتیل جزء هفتم:

دانلود ترتیل جزء هشتم:

دانلود ترتیل جزء نهم:

دانلود ترتیل جزء دهم:

دانلود ترتیل جزء یازدهم:

دانلود ترتیل جزء دوازدهم:

دانلود ترتیل جزء سیزدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/013.rar
دانلود ترتیل جزء چهاردهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/014.rar
دانلود ترتیل جزء پانزدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/015.rar
دانلود ترتیل جزء شانزدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/016.rar
دانلود ترتیل جزء هفدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/017.rar
دانلود ترتیل جزء هجدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/018.rar
دانلود ترتیل جزء نوزدهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/019.rar
دانلود ترتیل جزء بیستم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/020.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و یکم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/021.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و دوم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/022.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و سوم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/023.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و چهارم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/024.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و پنجم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/025.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و ششم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/026.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و هفتم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/027.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و هشتم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/028.rar
دانلود ترتیل جزء بیست و نهم:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/029.rar
دانلود ترتیل جزء سی ام:
http://www.erfanabad.org/video/amoozeshy/tartil_quran/030.rar