تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - نمازهای مستحبه در شبانه روز
اهل سنت مذهب حنفی

 نام  حداقل  متوسط  حداکثر  وقت وفوابد مختصر

نماز

اشراق

  2

رکعت  
   

   4

رکعت
 

بعد از طلوع آفتاب وقتی قدری بلند شودکه زردی آن کاملأ زائل شود.(تقریبأ 25دقیقه)

بهتر آن است که در جایی که نماز صبح را خوانده به ذکر مشغول شود تا اشراق

را بخواند،ثواب یک حج وعمره وشکر 360استخوان بدن (حدیث شریف)
 

نماز چاشت

(ضحی)
 

2الی4

رکعت
 

2الی4

رکعت
 

12الی16

رکعت

 
 ابتدا وقت آن هنگامیکه آفتاب زمین را گرم کند (مختار آن است که یک ربع روز بگذرد).انتهای وقت آن نزدیکی زوال آفتاب. فوائد :وسیع شدن روزی،حفظ از آفات تا آخر روز.
 قبل از عصر  

    2

رکعت
 

  

  

 4

رکعت
 

رسول اکرم(ص)فرمود:خداوند رحمت کند کسی را که پیش از اذان عصر 4

رکعت نماز بخواند(ریاض الصالحین).
 نماز اوابین  

6

رکعت
   

20

  رکعت
 هر کس بعد از نماز مغرب 6رکعت نماز نفل ادا کند گناهان او بخشیده میشود.اگر چه مقدار آن حبابهای دریا باشد(حدیث شریف){رجاءالمقبول صــ210ــ} نماز اوابین از نظر اجر وثواب مادی ومعنوی در درجه دوم بعد از نماز تهجد قرار دارد.
 قبل از عشاء     2 رکعت    

4

  رکعت
 حفظ از وسوسه شیطان قبل از فرض
 بعد از عشاء     2 رکعت      4    رکعت  بعداز دو رکعت سنت عشاء_فضیلت آن مانند شب قدر است.
 نماز تهجد     2 رکعت     4 رکعت   12 رکعت  وقت آن بعداز نیمه شب تا طلوع فجر است.اما بهترین وقت آن ثلث اخیر شب است.قول اصح انست که قبل از تهجد خواب شرط نیست،حتی بعضی علماء نماز تهجد را بعد از نماز عشاء میدانند.بعداز نماز تهجد هفتاد بار استغفار بگوید.قاضی ثناءالله نماز تهجد را سنت مؤکده گفته:اگر نماز تهجد فوت شود مستحب است که در وقت ضحی قضا کند.فوائد:جلاء قلوب،نور قبر،منزلت نزد پروردگار،کفاره گناهان،نهی از منکرات،حفظ از آفات،سفیدی صورت در روز محشر،گذشتن از صراط مانند برق،تکلم به حکمت.
 تهیة  وضو یاتهیة غسل  

 2

رکعت
     قبل از خشک شدن وضو یا غسل
 تهیة المسجد  

2

رکعت
   

      4

  رکعت
 هنگام ورود به مسجد قبل از نشستن،غیر از اوقات مکروهه،اگر نخواند بنشیند وچند مرتبه صلوات و ذکر گوید.

                                

خواندن نماز نفل(1):بهترین اعمال نزد خداوند مداومترین آنهاست.(حدیث شریف)

                     (2)خواندن نماز نفل در خوانه بهتر است.(حدیث شریف)

                                      (3)عبد من با نوافل به من نزدیک میشود.(حدیث قدسی)

                                     (4)نماز نفل بهتر از کارهای نفل دیکر است.(حاشیه الصاوی)
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 بهمن 1389 توسط محمد محمدی