تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - بیان سجده تلاوت
اهل سنت مذهب حنفی
                       بیان سجده تلاوت
«۱»در قرآن مجید به دو روایت، سیزده وچهارده سجده تلاوت است هر جا در کنار ورق سجده نوشته شده آن آیت را که خواند سجده کند واین را سجده تلاوت میگویند.
«۲»طریقه سجده تلاوت این است که الله اکبر گفته بدون اینکه دستها را بلندکند به سجده برود و در سجده سه بار یا بیشتر سبحان ربی الاعلی بگوید وبعد الله اکبر گفته بلند شود بهتر است که در حالت قیام به سجده رود وبعد از سجده نیز قیام کند و اگر نشته بجا آورد جائز است.
«۳»سجده تلاوت بر خواننده و شنونده قصد شنیدن را داشته باشد یا نه واجب میشود به این واسطه در جائی که میداند شنوندگان سجده را بجا نخواهند آورد بهتر است آیه سجده را آهسته بخواند تا بر دیگران واجب نشود.
«۴»هر چه برای نماز شرط است برای سجده تلاوت نیز شرط است مثل وضو داشتن،لباس پاک،روبه قبله کردن وغیره.
«۵»اگر در وقت خواندن آیه سجده وضو نداشته باشد وضو گرفته سجده را بجا آورد.
«۶»اگر بر ذمه کسی سجده تلاوت زیادی است باید به مرور ادا کند و اگر نکرد گنهکار است.
«۷»اگر زن در حالت حیض یا نفاس آیه سجده را شنید سجده در آن واجب نمیشود و اگر در حالت جنابت شنید واجب میشود وبعد از غسل کردن باید سجده نماید.
«۸»اگر در حال مریضی آیه سجده را شنید و طاقت سجده کردن را نداشت با اشاره سجده نماید.
«۹»اگر در نماز آیه سجده را تلاوت کرد فورا به سجده رود وبقیه را که میخواهد بخواند بعد از سجده بخواند واگر فورا به سجده نرفت بلکه چند آیت دیگر تلاوت کرده سجده کرده جائز است.
«۱۰»اگر آیه سجده را خواند و فورا به رکوع رفت ودر رکوع نیت کرد که به جای سجده تلاوت رکوع میکنم سجده ادا میشود واگر در رکوع این نیت را نکرد هر گاه سجده کند سجده تلاوت ادا میشود خواه نیت کند و خواه نکند.
«۱۱»اگر کسی در بین نماز آیه سجده را از کسی شنید در میان نماز سجده نکند، بلکه بیرون نماز سجده را ادا کند.
«۱۲»اگر یک جا نشسته چند مرتبه یه آیه سجده را خواند، یک سجده واجب است،خواه در آخر سجده کند یا اینکه در مرتبه اول سجده کرد و بعدا چند مرتبه تلاوت کرد همان سجده اولی کافی است واگر در جاهای مختلف آیه سجده را تلاوت کرد برای هر یک مرتبه سجده لازم است.
«۱۳»اگر در یک جا چند آیه سجده را تلاوت کرد برای هر یک سجده جداگانه لازم است.
«۱۴»اگر کسی نشته آیه سجده را تلاوت کرد،سپس حرکت نمود و در حالت ایستاده خواند یک سجده واجب میشود و اگر چند قدمی رفت وآیه سجده را خواند دو سجده واجب میشود.
«۱۵»اگر کسی نشسته آیه سجده را خواند وبعد برخواسته به عقب کاری رفت،مجددا برگشت و در همانجای اولی آیه سجده را خواند دو سجده واجب میشود.
«۱۶»اگر کسی آیه سجده را تلاوت کرد و بعد در همانجا مشغول به کاری شد مثلا خوردن،آشامیدن،لباس پوشیدن و غیره وبعد آیه سجده را خواند دو سجده واجب میشود خلاصه اینکه مشغول شدن به کاری حکم تغییر مکان را دارد.
«۱۷»اگر در یک گوشه خانه آیه سجده را خواند و بعد به گوشه دیگری رفته و خواند یا به یه شاخ درخت خواند و بعد به شاخ دیگر رفته تلاوت کرد یک سجده واجب میشود واگر در محلی فراخ باشد مثل صحن منزل واز این گوشه به آن گوشه رفت وآیه سجده را تلاوت کرد،دو سجده واجب میشود وگوشه ای از صحن منزل حکم جای مخصوصی دارد.
«۱۸»مسجد در حکم محمل واحد است یعنی در هر جای که از مسجد بخواند یک سجده واجب میشود.
«۱۹»اگر کسی آیه سجده را تلاوت کرد و سجده نکردو در همانجا عقد نماز بسته همان آیه را خوانده و سجده کرد همین سجده کافی است و اگر محل عوض شد یا بعد از تلاوت در بیرون سجده کرد بعد شروع به نماز کرد و همان آیه را خواند دو مرتبه سجده واجب میشود.
«۲۰»اگر خواننده ثابت بود وشنونده تغیر جا میداد بر خواننده یک سجده و بر شنونده چند سجده واجب میشود و اگر خواننده تغیر مکان میداد وشنونده ثابت بر خواننده چند سجده و بر شنونده یک سجده واجب است.
«۲۱»خواندن تمام سوره و ترک آیه سجده مکروه است وبالعکس اشکالی ندارد ولی اگر در نماز این کار را کرد باید آیه سجده طویل باشد که به اندازه سه آیه کوچک باشدنوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 اسفند 1389 توسط محمد محمدی