تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - ا حکام سجده سهو
اهل سنت مذهب حنفی

                                                ا حکام سجده سهو

اگر کسی همه واجبات نماز یا یکی را سهوا ترک نمودسجده سهو واجب میگردد و بوسیله این سجده نماز کامل میشود واگر سجده سهو بجا نیاورد باید نماز را مجددا بخواند.
اگر به فراموشی فرضی از فرائض نماز ترک شد نماز جائز نیست وباید دوباره نماز خوانده شود.
طریق سجده سهو این است که در رکعت اخیر فقط التحیات را خوانده اگر امام باشد به یک طرف و اگر خودش باشد به دو طرف سلام دهد وبعد از سلام دو سجده کند ومجددا التحیات ودرودها و دعا را خوانده سلام دهد.
اگر خواندن الحمد را در نماز فراموش کرد یا سوره را پیش از حمد خواند سجده سهو واجب میشود.
اگر الحمد را خوانده فکر کرد که کدام سوره را بخواندو فکر آن اینقدر طولانی شد که از آن مدت گنجایش سه مرطبه سبحان الله گفتن را داشت سجده سهو واجب میشود.
اگر در رکعت آخر بعد از التحیات مشتبه شد که سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت و در همین فکر به اندازه سه مرطبه سبحان الله گفتن خواموش نشت بعد یادش اومد که چهار رکعت خوانده در این سصرت نیز سجده سهو لازم است.
در نمازهای سه رکعتی یا چهر رکعتی اگر در قعده اول دو مرطبه التحیات یا درود شریف را بعد از التحیات تا علی محمد به فراموشی خواند آن وقت یادش آمد که باید برخیزد و برخاست باید در آخر سجده سهو بجا آورد.
در نمازهای نفل یا سنت اگر در قعده اول با التحیات درودها را خواند سجده سهو واجب نمیشود البته تکرار التحیات موجب سجده سهو است.
اگر بجای التحیات به فراموشی در قعده دعای دیگر یا حمد خواند سجده سهو لازم میشود.
اگر بجای سبحانک اللهم دعای قنوت را خواند یا در دو رکعت اخر بجای الحمد دعای قنوت را خواند سجده سهو واجب نمیشود.
اگر در نماز چهار رکعتی در قعده اول نشست وبسوی قیام حرکت کرد بعد یادش آمد اگر به نشستن نزدیکتر است بنشیند وسجده سهو هم لازم نمیشود واگر بطرف قیام نزدیکتر بود ننشیند بلکه ادامه دهد وبعد سجده بجا آورد.
شخص نماز خواننده قعد اخیر یا اخری را فراموش کرد وبصوی قیام حرکت کردتا موقعی که برای برای رکعت پنجم سجده نکرده هرگاه یادش اومد برگشته بشیند وسجده سهو بجا آورد،اگر برای رکعت پنجم سجده کرد یادش آمد یک رکعت دیگر بخواند وسجده سهو بجا آورد،هر شش رکعت نفل حساب میشود فرض را دوباره بخواند،واگر در قعده آخر نشسته به خیال اینکه قعده اول است بلند شود تا مادامی که برای رکعت پنجم سجده نکرده هر گاه یادش اومد بشیند وسجده سهو بجا آورد.واگر برای رکعت پنجم سجده کرد ویادش اومد،یک رکعت دیگر بخواندو در اخر سجده سهو بجا آورد چهار رکعت فرض ودو رکعت نفل محصوب میشود.
در نماز نفل اگر قعده اول را فراموش کرد تا مادامی که برای رکعت سوم سجده نکرده برگردد«نماز نفل دو رکعتی است» واگر سجده کرد برای رکعت سوم رکعت چهارم را بخواند ودر هر دو سورت سجده سهو واجب است.
اگر در نماز چند سهو کرد که هر یک از آنها موجب سهو بود یک سجده برای همه کافی است.
اگر بعد از سجده سهو عملی کرد که بواسطه آن سجده سهو لازم میشد همان سجده اولی کافی است.
اگر سجده سهو را فراموش کرد وبه هر دو طرف سلام داد لکن هنوز همانجا نشسته است و سینه اش را از طرف قبله نگردانیده وبا کسی هم صحبت ننموده حالیه سجده سهو را بجا آورد اگر چه ذکر یا درود راخوانده است.
اگر کسی در نماز سه یا چهار رکعتی به فراموشی در قعده اولی به یک طرف سلام داد بعد معلوم کرد که قعده اولی است برخیزد نماز را تمام کند وسجده سهو بجا آورد.
اگر کسی در رکعت اول یا دوم نماز وتر واجب دعای قنوت را خواند این خواندن معتبر نیست ودر رکعت سوم دعای قنوت را بخواند وسجده سهو در آخر بجا آورد.
اگر «در نماز چها رکعتی یا سه رکعتی فرض»در بعد از دودکعت اولفرض بعد از حمد سوره خواند سجده سهو واجب است.
اگر در دو رکعت آخر فرض سوره حمد را نخواند ولی به اندازه ان بایستد سجده سهو واجب نمیشود.
هر چیزی که به فراموشی کردنش سجده سهو واجب میشود اگر قصدا ترک شود سجده سهو واجب نمیشود بلکه نماز را ناقص میکند ودو مرطبه خواندنش لازم است
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 اسفند 1389 توسط محمد محمدی