تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - جادو و جادوگری
اهل سنت مذهب حنفی

تاریخچه سحر

در باره آغاز سحر و ساحری بحثهای فروانی شده است ؛ از كتیبه ها، تصاویر، علا یم و اشیا یی كه از حفا ری های با ستا ن شنا سی بد ست آ مده است ، چنین بر می آید كه سحر و ساحری از زمانهای خیلی قدیم در میان مردم رواج داشته است و آن را مورد استفاده قرار می دادنداز بررسی تاریخ به این نكته پی می بریم كه اهل با بل از نوابغ این فن.بوده اند .انسانسانها در دوران بعثت پیامبران بر اثر دعوت آنها از جادو وجادوگری اعراض نموده وبه خداوند ، خالق و مالك كاینات ، ایمان و اعتماد پیدا می كردند ، اما با رحلت پیا مبران و گذشت زمان  و بر اثر هجوم مشكلات ،در دام اوهام و خرافات افتاده و بعضاْ به جادو گران رجوع می كردند.

در عصر حضرت موسی سحر وساحری در حد گسترده و وسعی رواج داست ، به گونه ایی كه مردم آن زمان اشتغال به این فن را كمالات می پنداشتند. مردم جاهل برای دفع مشكلات و ضرر وگزند دیگران به سا حران روی میآوردند، حتی پادشاهانی  همانند فرعون مصر برای بقای حكومت و حفا ظت تخت وتاج خود به جائوگران متوسل می شدند.

نكته دیگر كه قابل تدجه است این است كه از زمان حضرت نوح (ع) انسانهای بی ایمان ، پیا مبران را به جادو گری متهم می كردند و این تهمت تا زمان  حضرت پیامبر اكرم  ادامه داشت .

ا لله تبارك و تعالی می فرماید : ((كذلك ما أتی الذین من قبلهم من رسول إلا قالو ا ساحر او مجنون ))[1] ؛  همین گونه (كه اینان شما راتكذیب می دارند)   هیچ پیغمبری  به سوی مردم پیش از ایشان نرفته است ، مگراینكه گفته اند: اوجادوگریا دیوانه است .

اقسام سحر

امام فخر رازی در تفسیر كبیر هشت روش برای سحر و جادو كردن بیان نموده است : 1- جا دویی كه در زمانهای قدیم در میان مردم بابل رایج بود : بابلیها ستاره پرست بودند و گمان می كردند ستا رگان موثر و مدّ بر زمین ومردم هستند و تما می خیر و خو بی و سعا دت و شقاوت نحوست و بدی از سوی ستارگان است جادوگران آن زمان بر اساس حر كت ستارگان و منازل و برجهای آنها ادعای غیب گویی ،آگاهی از آینده و پیش گویی می كر دند.

2- جادویی كه با قدرت و نیروی اراده انجام می گیرد : در این روش انسان با ریا ضتهای طولانی به تقو یت فكر و اراده خویش می پردازد سپس با نیروی اراده خود بر اشیا ی محیط اطراف خود اثر می گذ ارد و چیز های خارق العاده را در برابر چشم بیند گان مجسم می كند .

3- یاری جستن از اروح زمینی :یعنی ساحر در سحر خود از شیطان و جن ها یاری می گیرد.

4-  سحری كه با القا « تخیلات وگمان افكنی انجام می گیرد : در این نوع سحرها جادو گر از نیروی تخیلی استفاده می كند و با چشم بندی وسرعت عمل در قوای خیالی انسان تصرف می كند.

5- اعمل و كارهای عجیبی كه در اثر تركیب وسایل و ابزارآلات انجام می گیرد :در این نوع از سحر جا دبرای اعمال عجیب و غریب خود از اشیا و وسایلی كه برای مردم قابل رویت نیستند استفاده می كند.

6-استفاده از خواص و ویزگیهای نا شناخته« فیز یكی و شیمیایی اجسام : ساح در این نوع سحر از خواص شیمیایی اجسام استفاده می كند كه عموم مردم از آن خواص ا طلاعی ندارند‍ ؤ مثلاْ در شیمی امروزه اجسام بسیاری را  می شناسیم كه وزنشان از هوا سبكتر است و اگر درون جسمی قرار داده شوند ممكن است آن جسم به حركت در  آید و كسی هم تعجب نمی كند حتی بسیاری از وسایل بازی كودكان در گذ شته یك نوع سحر به نظر می رسید.

7-  تعلق قلب : در این نوع سحر ، جادوگر با ادعا كردن اینكه اسم اعظم را می داند و بر اثر آ ن جن ها تابع او هستند و در انجام امور ا ز او پیروی می كنند، مردم را معتقد خود می گرداند و قلب وعقل آ نها را شكا ر می كند.

8- نمیمه و سخن چینی : در این قسم از سحر ساحر با سخنان مبهم و پیچیده و با چابكی خاص در میان مردم اختلاف تشتت، بغض وكدورت ایجاد می كند(1)

همچنین كارها یی كه با استفاده از خواب مغنا طیسی و هیبنو تیزم و مانی تیزم و تله پاتی (انتقال افكار از راه دور ) انجام می گیرد گر چه این علو م از آن دسته علومی هستند كه می توان از آنها استفاده صحیح نمود اما ساحران و  بعضی از شیادان از آنها برای اغفال و فریب مردم سو« استفاده می كنند كه كاربرد غلط علو م مذ كور آنها را در سحر داخل می كند . از این نوع سحر تنها افرادی متاثر می شوند كه از قدرت ونیروی تلقین و مهارت این ساحران ‍ ، اطلاعی نداشته با شند.

 آیا سحر حقیت دارد؟

از آنجایی كه سحر دارای معا نی مختلفی است و سحر كر دن به روش های متعد دی صورت می گیرد علما در باره حقیحت سحر اختلاف  دارند . علامه ابن حجر در فتح الباری : گروه متعزله معتقدند كه سحر حقیقت و واققیت ندارد.

همچنین ابن حزم ظا هری و از شوافع ابو اسحاق استر آبادی واز احناف ا بو بكر رازی نیز بر همین باورند كه سحر حقیقت ندارد .و آنچه را كه ساحر انجام می دهد ،وهم ،گمان و خیال افكنی است . و برای اثبات نظریهء خود از

آیات ذیل و امثال آن استدلال می كنند .

((فاذا حبالهم و عصیّهم یخیّل الیه من سحرهم انها تسعی )) ؛ چنان به نظرش رسید كه بر اثر جادوی ایشان ، بناگاه طنابها و عصاهای آنان (مار شده و می خزند و) تند راه می روند.

((فلما القو سحروا اعین الناس ))[7]؛  هنگامی كه جادوگران (وسایل جادوگری خود را ) بینداختند مردم را چشم بندی كردند. اما نظر عموم علما این است كه سحر واقعیت دارد[8]

علامه ابن قدامه می فرمایید : سحر دارای حقیقت است، باعث مرگ می شود و انسان را مریض می كند و قدرت همبستری را از بین می برد، در میان زوجین جدایی می اكند و میان افراد جامعه تشتت و اخیلاف ایجاد میكند[9].

جمهور اهل سنت می گویند جادو واقعیت دارد و تنها تخیل محض نیست.

دلایل واقعیت سحر

(( یعلّمون الناس السحر))[10]؛ شیاطین به مردم سحر می آموزند.

تعلیم و تعلّم در امور حقیقی امكان دارد و انجام می گیرد.

((فلما القو سحروا اعین  الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم)) ؛ هنگامی كه جادوگران (وسایل جادوگری خود را) بیندا ختند مردم را چشم بندی كردند و جادوی بزرگی از خود نشان دادند.

خداوند برای سحر صفت عظیم را آورده است و این صفت برای چیزی كه واقعیت ندارد نمی آ ید پس صفت عظیم دال بر این است سحر واقعیت دارد .‹‹ قال مو سی ما جیتم به السحر ان ا لله سیبطله›› [11]؛ مو سی گفت : آنچه اریه دادید وا قعاً جادو است . قطعاً خداوند آنرا پوچ و نا بود خوا هد كرد. از این آیات معلوم می شود كه سحر دارای واقعیت بوده و اثرش ثابت است كه خداوند آن را باطل می كند ، زیرا چیزی باطل می شود كه واقعاً وجود داشته باشد نه این كه وهم و گمان با شد.

در حد یثی از صحیح بخاری منقول است كه لبید بن الاصم یهودی از قبیله بنی زریق پیامبر        را سحر نمود، از اثر سحرش پیامبرگرامی مریض شدندبه حدی كه كاری را كه انجام نداده بود تصورمی كرد كه انجام داده است سوره های معوذتین (سورهء فلق و ناس ) برای گشودن سحر پیامبر نازل شدو خداوند او را شفا داد.

پس معلوم می شود سحر واقعیت دارد [12]0

لبته علمایی كه معتقدند سحر حقیقت دارد ، منظورشان این نیست كه هر چه را ساحر ادعا كند قادر به انجام آن است هیچ ساحری نمی تواند ماهیت و شكل موجودات را تغییر دهد مثلاً انسان را بصورت حیوان یا حیوان را بصورت انسان در آورد، طبق اجماع جمهور علما معجزات انبیا از قبل نازل شذن ملخ،قورباغه و شكافتن دریا و تبدیل شدن عصا به اژدها و زنده كردن مردگان و سخن گفتن حیوانات و... حقایقی بودند كه توسط انبیاء ظاهر شدند ، و ساهراان هرگز قادر به انجام كارهای خارق العاده كه شبیه معجزات انبیا باشند، نیستند .

ا لبته این امر جای خود را داردكه امور خارق ا لعاده ای كه تحت قدرت بشر است به دست ساحر آشكار شود، مثلاً 

با جادو كردن كسی را مریض كند، یا در میان زوجین جدایی بیاورند یا عقل كسی را زایل یا عضو كسی را كج نمایند. ولی در هر حال نباید غافل بود كه مؤثر حقیقی فقط الله عزوجل است. ((وما هم بضارین به من احد الا باذن الله))[13] ؛ وحال آنكه با این جادوی (خویش ) نمی توانند به  كسی زیان برسانند مگر اینكه با اجازه وخواست خدا باشد.

  گشودن سحر

مانند بقیه امراض هم نوعی مرض و بلا است كه انسان دچار آن می شود و عوارض آن از امراض جسمی بیشتر است كه حتی گاهی به هلاكت انسان منجر می شود. پس همان طوری كه تداوی بقیه امراض جایز است مداوای سحر هم درست و مشروع است. پیامبر اكرم           فرموده اند: ‹‹تداووا فان الله ا لذی خلق ا لداءخلق ا لدواء››[14]؛ خود رامعالجه بكنید خدایی كه مرض را بوجود آورد ه دوا ومعالجه اش را هم آفرید ه است گشودن سحر كار خطرناكی است افراد كمی قادر به انجام آن هستند ودر این میان كسانی هستند كه صلاحیت این كارا ندارند وبا حیله گری مكر وفریب “ مال حرام را جمع آوری می كنند وسر انجام خود را به هلاكت می اندازند .كسانی كه عمل گشودن سحر راانجام می دهند باید متصف به این صفات باشند :

1- قولا وعملا موحد باشند                                 9 ـ هدفشان جمع آوری مال از افراد ضعیف الایمان نباشد    

2ـ از محرمات و معاصی دوری كنند                    10- توانا وقادر باشند كه خودرا از ضررسحر حفظ نمایند            

3ـ پایبند مستحبات باشند

4ـ علم ودانش ومهارت این كاررا داشته باشند

5ـ افرادی متقی و پرهیزگار باشند

6ـ جرات وشهامت داشته باشند

7 -  فروتن امین ومتاهل باشند

دلایل باطل كردن سحر

گشودن سحر را بعضی از علما حرام میدانند واز حدیث سنن ابو داود استدلال می كنند ((سئل رسول الله عنا لنشره فقال هو من عمل ا لشیطان))[15] ؛ در مورد گشودن سحر از پیامبر سؤال شد، پیامبر پاسخ دادند:گشودن سحر از كارهای شیطان است.

در توضیح حدیث ‹‹ا لنشره من عمل ا لشیطان ›› ابن حجر می فرماید: حكم گشودن سحر به هدف شخصی كه سحر را می گشایدبستگی دارد اگر نیتش خیر باشدپس گشودن سحر درست و خوب است و اگر نیتش شر باشد خوبنیست[16].

 علما گشودن سحر را توسط جادوگران وكاهنان كه ابطال آن اعمال خلاف شرع مرتكب می شوندجایز نمیداندچونكه این افراد با كشتن حیوان و استمداد از شیطان و جن ها وارتكاب گناهان كبیره باعث گمراه كردن  مردم وتحریف حقایق ومتزلزل ساختن عقاید افراد ساده لوح می شوند.اما علاج سحر با آیات قرآنی و ادعیه مباح و توسط كسی كه دارای عقیدهء صحیح و پایبد احكام شرعی است اشكالی ندارد.

زیرا وقتی لبیدبن ا لاصم پیامبر را سحر كرد حضرت جبرییل از محل سحرها پیامبر  را با خبر كرد، پیامبر  به حضرت علی و طلحه رضی ا لله عنهما دستور داد سحرها را از چاه ذروان بیرون كردند و سوره های معوذتین را برگره ها خوانده وگره هاگشوده شدندو سحرباطل شدوپیامبراحساس سبكی وراحتی نمودند.[17]

در صحیح مسلم آمده است كه پیامبر فرمودند: ‹‹لا بأس بالرقی مالم یكن فیه شرك››[18] ؛دعا و تعویذی كه  مشتمل برشرك نباشداشكالی ندارد.

دلایل باطل كردن سحر

گشودن سحر را بعضی از علما حرام میدانند واز حدیث سنن ابو داود استدلال می كنند ((سئل رسول الله عنا لنشره فقال هو من عمل ا لشیطان))[15] ؛ در مورد گشودن سحر از پیامبر سؤال شد، پیامبر پاسخ دادند:گشودن سحر از كارهای شیطان است.

در توضیح حدیث ‹‹ا لنشره من عمل ا لشیطان ›› ابن حجر می فرماید: حكم گشودن سحر به هدف شخصی كه سحر را می گشایدبستگی دارد اگر نیتش خیر باشدپس گشودن سحر درست و خوب است و اگر نیتش شر باشد خوبنیست[16].

 علما گشودن سحر را توسط جادوگران وكاهنان كه ابطال آن اعمال خلاف شرع مرتكب می شوندجایز نمیداندچونكه این افراد با كشتن حیوان و استمداد از شیطان و جن ها وارتكاب گناهان كبیره باعث گمراه كردن  مردم وتحریف حقایق ومتزلزل ساختن عقاید افراد ساده لوح می شوند.اما علاج سحر با آیات قرآنی و ادعیه مباح و توسط كسی كه دارای عقیدهء صحیح و پایبد احكام شرعی است اشكالی ندارد.

زیرا وقتی لبیدبن ا لاصم پیامبر را سحر كرد حضرت جبرییل از محل سحرها پیامبر  را با خبر كرد، پیامبر  به حضرت علی و طلحه رضی ا لله عنهما دستور داد سحرها را از چاه ذروان بیرون كردند و سوره های معوذتین را برگره ها خوانده وگره هاگشوده شدندو سحرباطل شدوپیامبراحساس سبكی وراحتی نمودند.[17]

در صحیح مسلم آمده است كه پیامبر فرمودند: ‹‹لا بأس بالرقی مالم یكن فیه شرك››[18] ؛دعا و تعویذی كه  مشتمل برشرك نباشداشكالی ندارد.

 

موضع اسلام دربارهءساحران

 

چونكه سحر عملی بدوزشت است، هیچ یك از ادیان آسمانی آن را جایز قرار نداده است.زیرا كسی می تواند آن انجام بدهد كه از ایمانش دست بكشد و چشم وگوش بسته مطیع شیطان و جن ها باشدو با انجام اعمال بد همیشه شیطان را از خودخشنود و راضی نگهدارد.

ساحر قبل از اینكه به دیگران ضرر برساندخودش متضرر می گردد.

از حضرت ابوهریره رضی الله عنه  روایت است كه پیامبر فرمودند:‹‹اجتنبوا السبع الموبقات، قالو یا رسول الله

ماهی قال الشرك بالله و السحر و قتل النفس التی حرّم الله الا بالحق واكل الربوا و اكل مال الیتم و التولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات››[19]

 ؛ از هفت چیز هلاك كنندهدوری كنید، صحابه گفتند ای رسول خدا آنهارا بگوییدپیامبر فرمودند: 1- شرك كردن به خدا 2- جادو كردن3- كشتن فردی كه خداوند او را حرام نموده مگربه حق4-ربا خوردن5- خوردن مال یتیم 6- فرار از میدان روز نبرد با كفار 7- تهمت زدن به زنان مؤمن،

پاك دامن و بی خبر .

چونكه ساحر ایمان به خدا را رها كرده واز جن ها استمداد می كند بفدری منفور ومبغوض خداوند است كه حتی كسی كه پیش او می رود هم نمازش قبول نمی شود .پیامبر      فرمودند:

((من اتی عرافا‏‏‏‏ً فساله عن شی ء لم تقبل له صلوات اربعین لیله ))[20] كسی كه پیش منجم و فالگیر برود ودر باره چیزی از او سوال كند تا چهل شبانه روز نماز ش قبول نمی شود .كسانی كه ساحران را تصدیق می كنند وبه گفتار و كردار آنها ایمان دارند به بهشت نمیروند .  ابو موسی از پیامبر روایت  نموده است:

((لا یدخل الجنه مدمن الخمر  ولا قاطع الرحم ومصدق بالسحر )) (2) ؛ معتاد به شراب خواری و تصدیق كننده ساحر وقطع كننده  رابطه خویشاوندی داخل بهشت نمی شود . در حدیثی دیگر است كه اگر كسی سحر بكند یا پیش ساحر برود و از ساحربخواهد كه برایش سحر كند از امت پیامبر  بیرون می شود . عمران بن حصین از پیامبر اسلام    روایت می كنند كه فرموده اند: ((لیس منا تطیرولا من تطیر له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ))[21] ؛ از گروه ما نیست كسی كه فال بد بگیرد یا پیش فال گیر برود یا تقاضای فال گیری كند یا اینكه پیش گویی كند یا درخواست پیش گویی كند یا اینكه جادو كند یا پیش جادوگری برای جادو كردن برود .ودر حدیث آمده است

((من عقد عقده ثم نفث فیها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ))[22] ؛كسی كه گرهی بست ودر آن دمید بدرستی جادو نموده است وكسی كه جادو نموده است همانا شرك كرده است .ودر  حدیثی پیامبر اكرم  فرمودند :

((ثلاث من لم یكن فیه واحده فان الله یغفر له ما سوی ذلك لمن یشاء من مات لا یشرك با لله شیئَا ولم یكن یتبع السحر ه ولم یحقد علی اخیه))[23] ؛كسی كه از این سه چیز در او هیچكدام نباشد خداوند اگر بخواهد گناهان دیگر او را می بخشد :1-با خدا چیزی را شریك نكرده باشد 2-پیش ساحران نرفته باشد 3- نسبت به برادرش كینه نورزد اقوال ائمه و علماء در باره ی مجازات جادوگران چونكه جادوگران با روشهای متعددی جادو می كنند ،مجازات آنها بستگی به نوع سحر آنها دارد .

علامه قرطبی در تفسیرش نوشته است :((اگر ساحر ادعاء كند كه من شكل وصورت انسانها را تغییر می دهم وبه شكل حیوان درمی آورم یا مسافت یك ماه را می توانم در یك شب طی كنم ومن می توانم در هوا (بدون وسیله )پرواز كنم در ضمن به مردم نیز تلقین كند كه من بر حق هستم این جادوگر ،كافر است ))[24].

چون ادعائی مانند معجزات پیامبران را می كند اما اگر بگوید سحر ،نیرنگ و حیله بازی و تر دستی و خیال افكنی و تزویر است كافر نمی شود و سزایش كشته شدن نیست بلكه گنهكار می گردد .

لذا  علمائی كه می گویند ساحر كافر می شود و باید كشته شود ،مثل ائمه ی اربعه ،هدف شان این است كه ساحر با كلامی سحر كرده كه موجب كفر است،اگر چنان كلامی نباشد  كشته نمی شود اما گنهكار می گردد .

 امام شافعی  می فرمایند : (( ساحر كشته نشود مگر در صورتی كه با سحر ش فردی را كشته باشد واقرار كند كه عمدا قتل را مرتكب شده است[25]  نزد امام ابو حنیفه  امام مالك واحمد ((اگر مسلمانی جادو كند مرتد می شود وتوبه اش پذیرفته نمی شود وقتل او واجب است .))[26] نزد امام شافعی وطبق یك روایتی از امام احمد ساحر را واداربه توبه كنند واو را نكشند چونكه گناهش از شرك بزرگتر نیست مشرك را تشویق به توبه می كنند لذا ساحر را هم مجبور به توبه كنند و اگر ساحر فرد كافری  بود  توبه اش پذیرفته می شود  همانطور یكه ساحران دربار فرعون توبه كردند وایمان آوردند وخداوند توبه آنها را قبول نمود پس توبه این مرتد ( كسی كه جرم سحر مرتد شناخته شده ) نیز پذیرفته  میشود .

آیا به شیادان مراجعه می كنید ؟

بعضی از مردم وقتی مریض می شوند یا حالشان بد میشود برای علاج خود به جادوگران مراجعه می كنند واز آنها دعا وتعویذ مگیرند . در زمامهای گذشته بخاطر كمبود علم ودانش  این مكاران مراجعه كنندگان زیادی داشتند وافرادزیاد ی در دام اینها گرفتار بوده اند  اما اكنون علم ودانش  وآگاهی مردم فزونی یافته است واطبای ما هری برای  ماوای بیماران وجود دارد , بازار این حیله گران رونق چندانی ندارد .اما در اثر ضعف ایمان وتوكل برخدا  هنوز هم افرادی پیش این مكاران برای رفع مشكلات می روند  واین كلا هبر داران  تحت پوشش این فن به دزدیدن وچپاول اموال مردم مبادرت می ورزند  ومانند موریانه ای كه چوپ را از داخل می خورد با كمك شیطان  وجن ها جامعه را از درون ویرا ن می كنند وبه علت تغذیه مال حرام , دائما در فقر وتنگدستی  بسر می برند . واگر بر آنچه ادعا می كنند  توانا بودند قبل از همه اول خود را بی نیاز می ساختند و گنج ها ی زمین را استخراج می كردند و تخت پا دشاهان را واژگون  می كردند  وبرایكه قدرت قرار می گرفتند , واز ربودن اموال مردم جاهل و نادان و ضعیف العقیده دست می كشیدند . البته باید فرق  این ساحران و شعبده بازان را بادعا نویسان  شرعی  بدانیم.

علایم دعانویسان شرعی:

1- بر عمل حود اجر ومزدی طلب نمی كنند ؛ 2-  دعانویسی را شغل وحرفه ی خود قرار نداده اند ؛  3 -  در دعاهای آنها طلسم و جملات نا مفهوم قرار ندارد ؛  4-  این افراد در ایمان ،تقوا واعمال صالح ونیكو مشهور هستند ؛ 5-  دعاهائی را استعمال می كنند كه از رسول خدا و صحابه و اسلاف ثابت است ؛  6-  از پذیرش زنان بد حجاب بدون محرم انكار و دوری می كنند ؛ 7-  با زنان بیگانه خلوت نمی كنند وبه بدن آنها دست نمی زنند.

 

خصوصیات جادوگران حیله گر :

1-  خود را به شیطان تحویل داده اند ؛  2-   افرادی لجوج هستند كه از عقیده ی شیطانی خود ذره ای عقب نشینی نمی كنند ؛  3-   افرادی بی ضمیر ،بی احساس و مرده دل هستند  كه كمترین خیر ،فایده و سودی در آنتها وجود ندارد ؛  4-  به استمداد و یاری از شیطان اصرار می ورزند ؛  5-  به قدرت شیطان و اعوان او اعتقاد كامل دارند ؛ 6 -  زمینه ی گناه و معصیت و رذایل اخلاقی در آنها فراهم است ؛  7-  افرادی حقیر و پست وبی ارزش و كم همت هستند.

 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 اسفند 1389 توسط محمد محمدی