تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - علامتهاى قیامت قسمت اول
اهل سنت مذهب حنفی

باب اول: بحثها در موضوع قیامت

بحث اول: روز قیامت

س:آن وقتى را, كه در آن قیامت واقع مى شود چه مى نامند؟ ج: آن را به عربى "الساعة" مى گویند. س: ساعت یا قیامت كى واقع مى شود؟ ج: در این موضوع الله تعالى مى فرماید: ﴿ یَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاهَا فِیمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ یَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ یَوْنَهَا لَمْ یَلْبَثُوا إِلا عَشِیَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ (النازعات: 42-46) ترجمه: ﴿ تورا مى پرسند, كه قیامت كى واقع شود؟ تو از دانستن آن در چه مقام قرار گرفتة؟ منتهایش به سوى پروردگار تو است. ( یعنى آن علم غیب بوده تو وغیر تو هیچ كسى آن روز را نداند) جز این نیست, كه تو براى كسانى, كه از آن روز مى ترسند بیم دهنده مى باشى. ( از شدت آن روز) در نظرشان چنین ظاهر شود, كه گویا در دنیا جز مقدار وقت شام گاهى یا وقت صبحى درنگ نكرده اند﴾ یعنى بسیار وقت اندكى حیات به سر برده اند.

س: این آیت الهى به چه دلالت مى كند؟ ج: به چند امر مهمى:1- روز واقع شدن قیامت را به جز الله تعالى هیچ كسى حتى پیغمبر (ص) هم نمى دانند او تنها به این مأمور گردیده, كه از علامتها وسختیهاى آن روز خبر و بیم بدهد. 2- این خبر وبیم تنها به كسانى منفعت مى رساند, كه به واقع شدن آن روز ایمان داشته و از رسواى در آن خوف كنند. 3- روز قیامت آنچنان روز سخت ودشوارى است, كه حیات چندین سالة انسان در نظرش بسیار اندك وناچیز مى نماید. یعنى تمام لذتها وخوشیهاى دردنیا ازسر گذرانیده را ناچیز وبى ارزش مى سازد. س: در این موضوع رسول الله (ص) چه گفته اند؟ج: درآخرحدیث مشهور به حدیث ایمان, اسلام واحسان جبریل(علیه السلام) از رسول الله (ص) چنین پرسیده اند: [ فأخبرنی عن الساعة؟ قال: ما المسؤل عنها بأعلم من السائل ] (متفق علیه) ترجمه: مرا از روز واقع شدن قیامت خبر دار نما, كه كدام روز مى باشد؟ رسول الله (ص)در پاسخ چنین گفته اند: در این موضوع سوال شده از سوال كننده بیشتر خبر ندارد. یعنى آن روز را نه من مى دانم و نه تو. س: از این حدیث شریف چه را دانسته مى شود؟ ج: دانسته مى شود, كه آن روز را الله تعالى به مقربترین ونزدیكترین بندگانش مثل جبریل (علیه السلام) ازفرشتگان ومحمد (ص) ازپیشواى پیغمبران خبر نكرده آن را به ذات خود اختصاص داده است.

س: ازموضوع گذشته چه خلاصه براورده مى شود؟ ج: الله سبحانه وتعالى آن روز را به هیچ شخصى, حتى به نزدیكترین فرشته وبزرگترین پیغمبرخبر نداده است. كسى دعوا كند, كه آن روز را مى داند, دروغگو وكذاب بوده چنین دعوا دعواى دانستن علم غیب مى باشد, كه او را از دین خارج مى كند.


 

بحث دوم: علامتهاى قیامت

 س: مراد از علامتهاى قیامت چیست؟ ج: مراد از آن كارهاى مى باشد, كه قبل ازقیامت واقع گردیده به نزدیك شدن آن روز دلالت نماید. س: آن علامتها چند قسم مى باشند؟ ج: دوقسم:1- علامتهاى صغرا یعنى كوچك. 2- كبرى یعنى بزرگ. س: علامتهاى صغرا چند قسم اند؟ ج: سه قسم:1- علامتهاى, كه ظاهر شده وبه انتها رسیده اند. 2– علامتهاى, كه ظاهرشده وتا امروز ادامه دارد. 3- علامتهاى, كه قبل از علامات كبرا در آینده واقع شوند. س: آن علامتهاى, كه قبل از علامتهاى كبرا واقع گردند كدامهایند؟ ج: 1- ظاهر شدن پرچمهاى سیاه, كه از برامدن مهدى خبرمى دهند.2- ظاهر شدن معدن طلا در زیر دریاى فرات وبراى آن آتش گرفتن جنگ 3- درگیرهاى بین مهدى ودشمنانش.4- فروبردن زمین لشكرسفیانى را در ذوالحلیفه. 5- رهبرمسلمانان انتخاب گردیدن مهدى وبیعت بزرگان شام وعراق با وى.

س: علامتهاى كبراى قیامت چند قسم مى باشند؟ ج: دو قسم: 1- مألوف ومراد ازآن خروج دجّال, نزول عیسى (علیه السلام) وخروج یأجوج ومأجوج مى باشد. 2- غیر مألوف, یعنى برامدن آفتاب از جاى نشستنش, برامدن دابه یعنى جانورى, دود, یعنى فراگرفتن دودى اطراف واكناف عالم را وفروكشهاى زمین.


 

باب دوم: ظهور علامتهاى قیامت

بحث اول: اولین علامتهاى قیامت

 س: اولین علامت نزدیك شدن قیامت كدام است؟ ج: این ظاهر شدن پیغمبرى محمد (ص) مى باشد, كه در سال 610 ملادى به وقوع پیوسته است. س: با كدام دلیل مى گوید, كه آشكار شدن پیغبرى محمد (ص) از نزدیك شدن قیامت خبرمى دهد؟ ج: در این موضوع رسول (ص) چنین گفته اند: [ بعثت أنا والساعة كهاتین كفضل إحداهما على الأخرى وضم السبابة والوسطى ] ( رواه البخاری والترمذی و صححه وقد صححه الألبانی فی صحیح سننه ج: 2/ص 480/ حدیث: 2214) ترجمه: زمان پیغمبرى من وبرپا شدن قیامت مثل (فرق درازى) این دو انگشت مى باشد. این را گفت ودو انگشت خود یعنى سبابه وانگشت در مابین بوده را با هم جمع كرد. درحدیث دیگر چنین آمده است: قال عون بن مالك أتیت النبی (ص) فی غزوة تبوك وهو فی قبة من أدم فقال: [إعدد ستا بین یدی الساعة: موتی ثم فتح بیت المقدس ثم موتان یأخذفیكم كعقاص الغنم ثم استفاضة المال حتى یعطى الرجل مائة دینار فیظل ساخطا ثم فتنة لا یبقى بیت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بینكم وبین بنی الأسفر فیغدرون فیأتونكم من ثمانین غایة تحت كل غایة اثنا عشر ألفا] ( رواه البخاری) ترجمه: عون بن مالك مى گوید: در جنگ "تبوك" نزد رسول الله (ص) آمدم كه او در بناى به شكل گنبد ساخته شده بوده گفت: شش واقعه اى را, كه عن قریب قیامت واقع گردند بشمار: 1- وفات من. 2- بعد آن فتح بیت "المقدس". 3- موتان یعنى مرگى اشخاص بسیار مثل بیمارى عقاص گسفندان, كه مثل وبا بوده عدد بسیار انسانها در آن هلاك گردند. 4- بعد این پول ومال آن چنان بسیار گردد, كه به كسى صد دینار داده شود بازهم ( آن را ناچیز دانسته) ناراض بماند. 5- بعد آن فتنة به پا خیزد, كه هیچ خانة عربى از آن آرام نماند. 6- بعد این بین شما وبین بنى اسفر یعنى رومیها صلح مى شود, كه آنان غدر كرده پیمان را مى شكنند وزیر هشتاد پرچم یعنى لشكر هشتاد دولت بالاى شما ناگهان حمله مى كنند. در زیر پرچم هر دولتى دوازده هزار عسكر مى باشد.

س: ازاین بحث چه خلاصه براورده مى شود؟ ج: اولین علامت نزدیك شدن قیامت آشكار شدن پیغمبرى محمد (ص)بوده ووفات رسول الله (ص) نیزازاین علامتها دانسته مى شود.


 

بحث دوم: علامتهاى قیامت در زمان حیات پیغمبر (ص)

 آیا در زمان حیات پیغمبر (ص) هیچ علامتى به وقوع پیوسته است؟ ج: آرى! در این موضوع الله سبحانه وتعالى مى فرماید ﴿اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَر﴾ (القمر2-1) ترجمه: ﴿نزدیك شد قیامت وماه شكافته شد﴾ در حدیث شریف آمده است: عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله (ص) شقتین فقال النبی (ص) [اشهدوا] ( متفق علیه) ترجمه: ابن مسعود گته اند: در زمان رسول الله (ص) ماه دو پاره گردید ورسول الله به مردم گفت: شاهد باشید. ابن كثیر مى گوید: واقعة دو پاره شدن مهتاب چنانى در احادیث متواتر با سند صحیح آمده است, در زمان رسول الله (ص) واقع گردیده یكى ازمعجزه هاى آشكارآن جناب مى باشد.

س: چگونه این واقعه علامت نزدیك شدن قیامت وهم معجزه شده مى تواند؟ ج: اما علامت قرب قیامت بودنش چنانى گذشت در قرآن آمده است. این چنین معنى دارد, كه ماهتاب از زمان خلق شدنش تا آن روز پاره نشده است. اما معجزه بودن آن از آن جهت مى باشد, كه اهل مكه به رسول الله (ص) گفتند: اگرتو پیغمبرى بر حق باشى معجزه اى نشان بده. بعد این رسول الله (ص) دعا كرد و الله تعالى موافق خاستة او ماهتاب را دو پاره گردانید چنانى در روایتى آمده است: عن أنس قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله (ص) أن یریهم آیة فأراهم انشقاق القمر ( متفق علیه) ترجمه: اهل مكه از رسول الله (ص) طلب كرند, كه براى ایشان معجزه اى نشان بدهد, كه در جواب دو پاره شدن مهتاب را به ایشان نشان داد

س: از این بحث چه خلاصه براورده مى شود؟ ج: علامتهاى نزدیك شدن قیامت از زمان آشكار شدن پیغبرى محمد (ص) آغاز گردیده, ودر زمان حیاتش نیز به وقوع پیوسته است.


 

بحث سوم: علامتهایى كه در زمان خلافت چهار خلیفه واقع شده اند

 س:ایا در زمان خلافت هیچ علامتى به وقوع پیوسته است؟

ج: آرى! این علامتها واقع گردیده اند:1- فتح بیت المقدس, كه در زمان خلافت حضرت عمر واقع شده است وآن را رسول الله (ص) در حدیث متفق علیه از علامتهاى قیامت گفته اند چنانى مى فرماید: { اعدد ستا بین یدی الساعة: موتی ثم فتح بیت المقدس...} ( متفق علیه كما تقدم) ترجمه: { شش علامتى را, كه قبل از قیامت به وقوع پیوندد بشمار: وفات من وفتح بیت المقدس} 2- وباى عمواس. عمواس نام شهرى در فلسطین مى باشد, كه در سال هژدهم هجرى در آن وباى حلاكت آورى انتشار یافته هزاران نفر از جمله بسیار صحابگان جان خود را از دست داده اند, چنانى امین امت ابو عبیده ابن جراح در آن فوتیده است.

3 - قتل امام: یكى از علامتهاى نزدیك شدن قیامت این هست, كه مسلمانان امام خود را به ناحق مى كشند. چنانى در این موضوع حدیثى آمده است: { والذی نفسى بیده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسیافكم ویرث دنیاكم شراركم} ( رواه ابن ماجة والترمذی وحسنه وقد ضعفه الألبانی فی ضعیف الترمذی ج: 2170 وفی ضعیف ابن ماجه ج: 806 وفی الضعیفة ج: 204) ترجمه: { قسم به ذاتى, كه نفس من به ید اوست تا كه شما امامتان را نكشید وهمدیگر را با شمشیر نزنید وامور دنیایى شما را بدترینهاى شما میراث نبرند, قیامت بر پا نشود } چنانى معلوم است امام مقتول حضرت عثمان (رضی الله عنه) مى باشد. 4- جنگ در بین دو گروه بزرگ مسلمانان. در این موضوع رسول الله (ص) مى فرماید: {لا تقوم الساعة حتى یقتتل فئتان عظیمتان ودعواهما واحدة} (رواه الشیخان) ترجمه: تا كه دو گروه بزرگ مسلمان, كه دعوایشان یكى است باهم درگیر نشوند قیامت واقع نگردد. چنانى معلوم است در این حدیث به جنگ "جمل" و"صفین" اشاره شده است.

س: ایا چنین علامتى وجود دارد, كه از زمان پیغمبر (ص) ظاهر شده وتا قیامت ادامه یابد؟ ج: در این موضوع رسول الله (ص) مى فرماید. {لا تقوم الساعة حتى یقتتل فئتان عظیمتان وحتى یبعث دجالون قریب من ثلاثین كلهم یزعم أنه رسول الله...} ( رواه الشیخان وغیرهما كما تقدم) ترجمه: { تا زمانى, كه سى دروغگو, كه دعواى پیغمبرى مى كنند آشكار نشوند قیامت برپا نگردد} چنانى معلوم هست هنوز در زمان رسول الله (ص) ابن صیاد دعواى پیغمبرى كرده بود. در این موضوع درروایتى آمده است: {وقد قارب ابن صیاد یومئذ الحلم فلم یشعر حتى ضرب رسول الله (ص) ظهره بیده ثم قال: أتشهد أنی رسول الله؟ فنظر إلیه فقال: أشهد أنك الرسول الأمین. ثم قال ابن صیاد: أتشهد أنی رسول الله؟ فرفصه النبی (ص) ثم قال: آمنت باالله ورسله...} ( متفق علیه ) ترجمه:{ در آن روزها ابن صیاد به بلاغت نزدیك شده بود, و از آمدن رسول الله (ص) آگاه نگردید, كه پیغمبر (ص) به پشتش زد و به او گفت: آیا شهادت مى دیهى, كه من پیغمبرالله مى باشم؟ ابن صیاد گفت: شهادت مى دهم, كه تو رسول امین هستى. بعد این ابن صیاد گفت: ایا شهادت مى دیهى, كه من رسول الله مى باشم؟ پیغمبر(ص) اورا سخت فشرد وگفت: به الله ورسولانش ایمان آورده ام} از تاریخ مى دانیم, كه مسیلمة كذاب چنین دعواى پیغمبرى كرده او وپیروانش را لشكر فرستادة ابوبكرصدیق تار ومار كرد. اسود عنسى, تلحه ابن خویلد وسجاحى كاهن همه در زمان صحابگان چنین دعوا كرده اند. در زمان تابعین مختار ثقفى نیز دعواى پیغمبرى كرد ودو عصر قبل در سال 1233 هجرى مرزا عباس در ایران و در عصر بستم محمد طاه در سودان دعواى پیغمبرى كرد, كه در سال 1985 كشته شد. این سلسل تا برامدن دجّال ادامه یابد. در این موضوع رسول الله (ص) فرموده اند: { وإنه والله لا تقوم الساعة حتى یخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الكذاب...} ( رواه أحمد كما فی الكشف نقلا عن صحیح أشراط الساعة) ترجمه: {قسم به الله تا, كه سى كذابى, كه آخرین آنان كور كذاب یعنى دجّال است نبراید قیامت برپا نگردد}

5- ظهور خوارج یكى از علامتهاى نزدیك شدن قیامت این در بین مسلمانان آشكار گردیدن طایفة خوارج مى باشد. در مورد آنان رسول الله (ص) فرموده اند: { یأتی فی آخر الزمان قوم دثاء الأسنان وسفهاء الأحلام یقولون من خیر البریة ویمرقون من الإسلام كما یمرق السهم من الرمیة لایتجاوز ایمانهم خناجرهم فأینما لقیتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم یوم القیامة } ( رواه البخاری وأبوداود والترمذی وصححه الألبانی فی الجامع: 8006) ترجمه: {در آخر زمان مردم جوان وبى خیردى ظاهرشوند, كه خود را بیهترین خلق مى نامند چنانى تیر هدف را شكافته ( بدون این, كه با آن آمیخته شود) مى گذرد آنان از اسلام گذشته از آن بوى نمى برند. ایمان ایشان از گلویشان پاین نشود ( یعنى به زبان مسلمان باشند نه با قلب) در كدام مكانى با آنان رو به رو گردید ایشان را بكشید زیرا براى كسى, كه ایشان را بكشد روز قیامت اجر ثواب خواهد بود} نشانه هاى این طایفه هنوز در حیات رسول الله (ص) آشكار شده هنگام قسمت غنمت به پیغمبر الله تعالى عیب گرفته گفته اند: یا رسول الله اعدل (الشیخان ) ترجمه: اى پیغمبرى الله تعالى عدالت كن یعنى مال غنمت را عادلانه تقسیم نما! در آن زمان حضرت عمر خواست تا ایشان را بكشد ولى رسول الله (ص) او را منع كرده از خروج آنان خبر داد. چون در زمان خلافتى حضرت علی با حضرت معاویه بعد جنگ صلح اعلان شد آنان از صلح اباكردند وبر مقابل حضرت علی شمشیر كشیده اند. حضرت علی با مشورة اصحاب كرام بر مقابلشان جنگیده وآنان را تار ومار كرد. بعد این به قصد انتقام بر مقابل حضرت علی سوئ قصد كرده او را هنگام به نماز بامداد رفتن سخت مجروح كردند, كه در اثر آن به شهادت رسید.


 

بحث چهارم: علامتهایى كه در زمان تابعین به وقوع پیوسته اند

 وضع كردن احادیث دروغ از نام رسول الله (ص): قال رسول الله (ص): { یكون فی آخر الزمان دجالون كذابون یأتونكم من الأحادیث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإیاكم وإیاهم لا یضلونكم ولا یفتنونكم} وفی روایة { سیكون فی آخر أمتی أناس یحدیثونكم مالم تسمعوا أنتم ولا آبائكم فإیاكم وإیاهم} ( رواه مسلم) ترجمه: {در آخر زمان دجالان دروغگو پیدا مى شوند وآنان به شما حدیثهاى روایت مى كنند, كه آن را نه شما ونه پدرانتان نشنیده اید. از آنان حضر نماید, كه گمراهتان نسازند} ودر یك روایت آمده است: {در آخر امت من مردمانى پیدا شوند وبه شما حدیثهاى روایت كنند, كه نه شما و نه پدرانتان آن را نشنیده اید. از آنان حضر نماید}

از تاریخ اسلام مى دانیم, كه در زمان تابعین چنین عمل زشت رواج ودر جامعه انتشار یافت. از جملة اولینهاى, كه در موضوع قبول حدیث وشناختن صحیح وناصحیح آن اصول وقاعدهاى وضع كرده اند امام مالك مى باشد. بعدن دیگر محدثین اصول وضع كردة او را كاملتر كرده راهاى نشر این فساد را بند كرده اند. امام مالك گفته است: ما به اهل عراق حدیثى را مى فرستادیم, كه (فرضا) یك وجب مى بود, پس آن به ما وقتى مى رسد, كه مقدار یك ذراع شده است. یعنى در آن بسیار چیزها را از پیش خود اضافه مى كردند. الحمد لله با جهد وكشش محدثین این فساد بسته شده وتا زمانى, كه محدثین حیات اند بسته خواهد ماند.


بحث پنجم: علامتهاى بعد خیر القرون واقع شده

1- ظاهر شدن آتشى در سرزمین حجاز. قال رسول (ص): {لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضیء لها أعناق الإبل ببصرى} الله: ( متفق علیه ) ترجمه: {تازمانى, كه آتشى از سرزمین حجاز نبراید وگردنهاى شتران را در بصرى (شهرى ازشهرهاى شام) روشن نكند قیامت واقع نشود} ابن كثیر در "البدایه و النهایه" نوشته استٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ: بعد از آن سال 654 درامد, كه در آن آتشى, كه در احادیث متفق علیه ذكر گردیده, در سرزمین حجاز ظاهر گردید, كه گردنهاى شتران را در بصرى روشن مى كرد. 2-جنگ بر مقابل تا تار ومغول:قال رسول الله (ص) : { لا تقوم الساعة حتى یقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة یلبسون الشعر ویمشون فی الشعر} ( رواه مسلم وأبوداود والنسائی وقد صححه الألبانی فی صحیح الجامع: 7462) ترجمه: تازمانى, كه مسلمانان تركها یعنى قومى را, كه روى هایشان مثل سپر ( یعنى گرد ودایره شكل بوده) لباسهاى آنان وكفشهایشان از پشم است قتال نكنند, قیامت برپا نشود} این جنگ با لشكر تاتار ومغول در قرن هفت هجرى واقع شده است, كه در سال 656 هجرى بغداد را به تسلط خود دراورده بودند.

بحث ششم: انكار حجت بودن سنت و دعواى اكتفا به قرآن

 یكى از نشانه هاى آخر زمان, كه باعث دور شدن مردم از دین مى گردد این رد كردن احادیث رسول الله (ص) به بهانة اكتفا به قرآن مى باشد. این عمل در ابتدا به رد كردن خبر واحد در مسائل عقیده آغازشده وسر انجام به رد كردن همه انواع سنة انجامده است. در این موضوع رسول الله (ص) فرموده اند: {ألا إنی أتیت القرآن ومثله معه ألا یوشك رجل شبعان على أریكته یقول: علیكم بهذا القرآن فما وجدتم فیه من حلال فأحلوه وما وجدتم فیه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله} ( رواه أبوداود وابن ماجه والترمذی وقد صححه الألبانی فی المشكاة:ج: 1/ ص: 58/ 164) ترجمه: {خبر دار باشید, كه قرآن و مثل آن را با همراه قرآن به من داده اند. نزدیك است (زمانى, كه) مرد شكم سیرى به تخت خود تكیه كرده مى گوید: بر شما لازم است, كه به این قرآن عمل نماید, آنچه را در آن حلال یافتید تنها آن را حلال بگویید وآنچه را حرام یافتید تنها آن را حرام بگویید. (آگاه باشید, كه) آنچه را رسول الله حرام كرده است مثل آن چیزى هست, كه الله حرام كرده اند} منكران حجت بودن سنت رسول الله (ص) به این حدیث موضوع استدلال مى كنند : ما جاء عنی من حدیث فأعرضوه على القرآن فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردوه (موضوع قال العجلونی فی كشف الخفاء: (1/89) موضوع. ذكره البیهقی فی الدلائل (1/27) وقال محققه: أخرجه الدالر قطنی فی الأفراد وقال تفرد به أشعث ابن براز وهو شدید الضعف. وأورده العقیلی فی الضعفاء, والحدیث منكر وقال: لیس له إسناد یصح ووردت فی هذا المعنى ألفاظ كثیرة كلها موضوع أو بالغ فی الضعف وقال فی تذكرة الحفاظ عن الخطابی أنه قال: وضعه الزنادقة انتهى كذا فی تخریج مفتاح الجنة لأبی معاذ محمود بن إمام بن منصور) ترجمه: آن حدیثى را از نام من شندید آن را به قرآن قیاس كنید. پس اگر در آن براى حدیث اصلى پیدا كردید به آن عمل نماید واگر پیدا نكردید آن را رد كنید. این حدیث باطل مى باشد چنانى خطابى گفته اند آن را زندیقها بافته اند. این طایفه در تمام اطراف عالم اسلام انتشار یافته اند. در رد آنان امام سیوطی كتاب "مفتاح الجنة فی الاحتجاج بالسنة" و دیگرعلماى گذشته ومثل مفتى تقی عثمانى ومفتى رفیع عثمانى از علماى حاضره كتابها نوشته اند. این طایفه در هند وپاكستان به نام پرویزیها مشهور مى باشند. ودر مصر در رأس آنان سید صالح, أحمد صبحى منصور ودیگران قرار دارند, كه درتألیفات خود به امثال عمر ابن خطاب و أبوهریره از صحابگان وامام بخارى ودیگران از راویان حدیث عیب گرفته, ومكارانه قرآن را در مقابل حدیث مى گذارند وبا آیات قرآن بعضى احادیث را رد مى كنند وبه این وصیله مردم جاهل را فریب مى دهند وگمراه مى سازند. این گروه چند امور اعتقادیى از جمله: 1- شفاعت 2- معراج نبی (ص) 3- رجم زناكار 4- علاماتهاى قیامت وغیره را انكار مى كنند. در مورد حكم این طایفه امام سیوطى در "مفتاح الجنة" مى گوید: بدانید‍! كسى حجت بودن حدیث رسول الله (ص) را انكار كند كافر مى شود واز دایره اسلام خارج مى گردد وفرداى قیامت باهمراه یهود ونصارا یا با همراه كدام گروه كافرانى الله تعالى خواسته باشد زنده كرده مى شود.


بحث هفتم : زیاد شدن قتل وفساد

 برداشته شدن علم, وبى بركت گردیدن وقت وزیاد شدن قتل وفساد یكى ازعلامتهاى نزدیك شدن قیامت مى باشد. 1- علم دین برداشته شود وجهل وبى سوادى در امور دین انتشار یابد واشخاص جاهل ونااهل مفتى شوند و در رأس امور دین قرار یابند. چنانى رسول الله (ص)مى فرماید: {إن بین یدی الساعة أیاما ینزل فیها الجهل ویرفع فیها العلم} (رواه الشیخان كما فی كشف المنن) ترجمه:{قبل از وقوع قیامت روزهاى هست, كه در آن جهل انتشار یابد وعلم برداشته شود} در حدیث دیگر فرموده اند: { إن من أشراط الساعة أن یلتمس العلم عند الأصاغر} (حدیث صحیح رواه الطبرانی وغیره وقد صححه الألبانی فی صحیح الجامع رقم: 2207) ترجمه: {یكى ازعلامتهاى قیامت طلب كردن علم ازاشخاص ناكس ورذیل مى باشد} وقال: {إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه فی العباد ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا}(رواه الشیخان) ترجمه: {الله تعالى علم را به شكلى, كه آن را از مردم بگیرد نمى بردارد, بلكه به از بین بردن عالمان مى بردارد, چون عالمى را باق نماند مردم جاهلان را پیشوا مى گرند, واز آنان سوال مى كنند وایشان بى علم فتوى مى دهند, كه در نتیجه خود گمراه شده و دیگران را نیز گمراه مى سازند} 2- بى بركت شدن وقت وافزدن بخـل وقـتل به ناحق. قال رسول الله (ص) { إن من أشراط الساعة أن یتقارب الزمان وینقض العلم وتظهر الفتن ویلقى الشح ویكثر الهرج. قالوا یا رسول الله وما الهرج؟ قال:القتل- القتل}(رواه البخارى ومسلم وأبوداود ) ترجمه: از جملة علامتهاى قیامت بى بركت شدن زمان, كم گردیدن علم وظهورفتنها, وبخیل شدن نفسها وافزدن هرج مى باشد. صحابگان پرسدند: هرج چیست؟ گفت: قتل- قتل!} در موضوع بى بركت گردیدن روزها رسول الله (ص) فرمده اند: { لا تقوم الساعة حتى یتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالیوم ویكون الیوم كاالساعة وتكون الساعة كضرمة باالنار} (رواه الترمذی وقد صححه الألبانی فی صححه سننه ج: 2/ ص: 538/ ح: 2332 وفی المشكاة 5448) ترجمه: {تا وقتى, كه زمان باهم نزدیك نشود و سال مثل ماه و ماه مثل هفته و هفته مثل یك روز وروز مثل یك ساعت وساعت مثل وقت افروختن آتش كم یعنى بى بركت نگردد روز قیامت فرا نرسد} 3- زیاد شدن قتل به ناحق در بین مسلمانان قال: رسول الله (ص) : {لا تقوم الساعة حتى یكثر الهرج} قالوا: وما الهرج یا رسول الله؟ قال: القتل- القتل} (رواه مسلم) ترجمه: {تا زمانى, كه هرج نیفزاید قیامت قایم نشود. پرسیدند : هرج چیست؟ گفت: قتل- قتل} در حدیث دیگر مى فرماید: { والذی نفسی بیده لا تذهب الدنیا حتى یأتی على الناس یوم لا یدری القاتل فیم قتل ولا المقتول فیم قتل. فقیل: كیف یكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول فی النار} ( رواه مسلم ) ترجمه:{ قسم به ذاتى, كه نفس من به ید اوست, تا زمانى نیاید, كه قاتل نداند, كه براى چه قتل كرده است و مقتول نداند, كه براى چه قتل شده است, دنیا به آخر نرسد. پرسدند: چگونه باشد؟ گفت: از جهت زیاد شدن قتل. قاتل ومقتول به دوزخ روند} در حدیث دیگر فرموده است: {إن بین یدی الساعة لهرجا قال: قلت یارسول الله وما الهرج؟ قال القتل فقال بعض المسلمین: یارسول الله إنا نقتل الآن فی العام الواحد من المشركین كذا وكذا؟ فقال رسول الله: لیس بقتل المشركین ولكن بقتل بعضكم بعضا حتى یقتل الرجل جاره وابن عمه وذاقرابته. فقال بعض القوم: یا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك الیوم؟ فقال رسول الله (ص): لا! تنزع عقول أكثر الزمان ویخلف له هباء فی الناس لا عقول لهم} (حدیث صحیح رواه ابن ماجة وقد صححه الألبانی فی صحیح سنن ابن ماجه ج/ 3: / ص: 298/ ح: 3213 و فی الصحیحة: 1682) ترجمه: {قبل ازوقوع قیامت هرج خاهد بود. راوى مى گوید: گفتند: هرج چیست؟ گفت: قتل! باز پرسیدند: ما هر سال عدد زیاد مشركان را مىكشیم؟ رسول الله (ص) در جواب گفت: این قتل مشركان نبوده بل كه قتل همدیگرتان مى باشد, حتى كه كس همسایه, پسرى عم واقرباى خود را بكشد. بعضها پرسیدند: ما در آن روز عقلهاى خود را صاحب مى باشیم؟ گفت: نه! عقلهاى اكثر مردم آن زمان برداشته شده مردم بى خردى به میدان بیایند, كه از عقل محروم باشند}

4- انتشار زنا, وفساد و كم شدن شمارة مردان وحلال دانستن ربا. در این موضوع رسول الله (ص) مى فرماید: { لا تقوم الساعة أو قال: إن من أشراط الساعة أن یرفع العلم ویظهر الجهل ویشرب الخمر ویفشوا الزنا ویذهب الرجال ویبقى النساء حتى یكون لخمسین إمرأة قیم واحد} ( رواه البخاری ومسلم والترمذی) ترجمه: {از علامتهاى قیامت برداشته شدن علم, انتشار یافتن جهل, افزدن شراب نوشى, زنا وكم شدن شمارة مردان مىباشد, حتى براى پنجاه زن یك مرد مى رسد} در دیگر حدیث مى فرمایند: {لتستحلن طائفة من أمتی الخمر باسم یسمونه إیاه} ( رواه أحمد والضیاء وقد صححه الألبانی فی صحیح الجامع ج:2/ ص: 1904 ح: 5069 وفی الصحیحة: 90) ترجمه: {طایفه اى از امت من خمر را دیگر نام مانده آن را حلال مى گوید} وفی روایة: قال رسول الله (ص): {إذا ظهر الزنا والربا فی قریة فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله} (حدیث صحیح رواه الطبرانی والحاكم وقد صححه الألبانی فی صحیح الجامع. 679 وفی غایة المرام 344 وفی تخریج فقه السیرة 370) ترجمه: {چون در شهرى زنا وربا انتشار یابد اهل آن عذاب الله را براى خود حلال كرده اند} دردیگر حدیث آمده است: {إذا ظهر السؤ فی الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض و إن كان فیهم قوم صالحون یصیبهم ما أصاب الناس ثم یرجعون إلى رحمة الله ومغفرته} ( حدیث صحیح رواه الإمام أحمد والطبرانی وغیره وقد صححه الشیخ الألبانی فی صحیح الجامع: 680 وفی الصحیحة: 1376) ترجمه: {چون درروى زمین كارهاى بد انتشار یابند الله تعالى عذاب خود را بالاى مردم نازل مى كند. اگر در بینشان مردم صالح باشند آنان را نیز شامل مى شود وبعد از آن مغفرت ورحمت الله را نایل مى گردند}


بحث هشتم: تغیر یافتن حالت مردم

 یكى از نشانه ها وعلامتهاى نزدیك شدن روز قیامت این تغیر یافتن حالت مردم از خیر و نیكى به شر وبدى مى باشد. 1- تفاخربه زیبا ساختن مسجدها وپابند نبودن به نماز جماعت قال رسول الله (ص): {لا تقوم الساعة حتى یتباهى الناس فی المساجد} ( رواه أحمد وابن حبان وقد صححه الألبانی فی صحیح الجامع: 7421 والروض: 138 وصحیح سنن أبی داود: 475) ترجمه: {تا زمانى, كه مردم به زینت دادن مسجدها (با نقش ونگار نه به عبادت در آن ) تفاخر نكنند قیامت بر پا نشود} 2- از داخل مساجد عبور كرده در آن نماز نمى خوانند. قال رسول الله (ص): { إن من أشراط الساعة أن یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فیه الركعتین} ( رواه ابن خزیمة فی صحیحه وقد صححه الألبانی فی الصحیحة 2/ 649 كما فی الكشف) ترجمه: {یكى از علامتهاى قیامت این مى باشد, كه كس از داخل مسجد بگذرد, ولى در آن دو ركعت نماذ نخواند}

3- تنها به آشنایان سلام داده شود وخیش وتبارى قطع گردد وشهادت دروغ وباطل انتشار یابد. قال رسول الله (ص): { إن بین ید الساعة تسلیم الخاضة وفشو التجارة حتى تعین المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم} ( رواه مسلم كما فی الكشف) ترجمه: {از علامتهاى قرب قیامت تنها به اشخاص خاص سلام دادن, زیاد شدن تجارت, حتى, كه زن شوهرش را در تجارت كومك كند, قطع صلة رحم, بر دروغ شهادت دادن, پوشیدن شهادت حق وانتشار قلم یعنى تبع ونشر در كارهاى فساد مى باشد} در دیگر روایت آمده است: { إن من أشراط الساعة إذا كانت التحیة على المعرفة} (حدیث صحیح رواه الطبرانی وأحمد صححه كما فی الكشف نقلا عن الصحیحة 2/ 647) ترجمه: {ازعلامتهاى قیامت, تنها به آشنایان سلام دادن است} 4- تقلید كور- كوران به كفار قال رسول الله (ص): {لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذاراع حتى لو دخلوا حجرضب لتبعتموهم قلنا: یا رسول الله الیهود والنصارى؟ قال: فمن؟} (رواه الشیخان)

ترجمه: {البته به راه و رویش كسانى, كه قبل از شما گذشته اند وجب به وجب وذراع به ذراع پیروى خاهید كرد. حتى اگر در خانة سوسمارى درامده باشند شماهم نیز دران دراید. اصحاب كرام از رسول الله (ص) پرسدند: آیا شما یهود ونصارا را در نظر دارید؟ در پاسخ گفت: كه را نباشد‍‍؟‍} 5- فرزندان به پدرومادر مثل با خادمان معامله كنند واشخاص ناكس ونادار صاحب منصب ومال و جاه شوند. در این موضوع در حدیث مشهور به حدیث جبریل آمده است: {فأخبرنی عن الساعة؟ فقال النبی (ص): ما المسؤل عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرنی عن أمراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان} ( رواه الشیخان وغیرهما) ترجمه: {جبریل علیه السلام از پیغبر(ص) پرسید: از روز واقع شدن قیامت به من خبر بده؟ رسول الله (ص) در پاسخ گفت: سوال شده (یعنى من در این موضوع) از سوال كننده (یعنى از تو) بیشتر خبر ندارم. باز پرسید: از نشانه هاى قیامت خبر نما؟ رسول الله (ص) گفت:

از نشانهاى قیامت این است, كه غلام زن به خود آقا بزاید واشخاص سر وپا برهنه بناهاى بلند بسازند} یعنى مادران از جانب فرزندان اذیت بكشند ونسبت به آنان بى احترامى كنند گویا, كه غلامانشان باشند. 6- سر وریش سفید را با رنگ سیاه رنگ كرده شود. قال رسول الله (ص): { یكون فی آخر الزمان قوم یخضبون بالسواد كحواصل الحمام لایریحون رائحة الجنة} (رواه أبوداود والنسائی وقد صححه الألبانی فی غایة المرام 106 والمشكاة 3352 وصحیح الجامع 8153) ترجمه: {در آخر زمان قومى مى باشد, كه با رنگ سیاه مثل سینه هاى كبوترها ( كبوتر سیاه) سر وریش خود را رنگ مى كنند, این طایفة مردم از بوى جنت محروم شوند} 7- امانت خیانت شود وامور مردم به دست نا اهلان بیفتد. در این موضوع رسول الله (ص) فرموده اند: { إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة قال: وكیف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غیر أهله فأنتظر الساعة} ( رواه البخاری)

ترجمه: {چون امانت ضایع گردد منتظرى قیامت باش! پرسیدند: چگونه ضایع شود؟ گفت: چون امور مردم به دست نا اهلان بیفتد منتظر قیامت باش.


بحث نهم: سختیها ومصیبتها

یكى از نشانه ها وعلامتهاى نزدیك شدن روز قیامت این به مشكلاتهاى گونا گون گرفتارشدن مسلمانان مى باشد. 1- امتهاى غیرمسلمان براى تاراج كردن ملك واموال مسلمانان همدیگررا دعوت وترغیب مى كنند. چونانى رسول الله (ص) مى فرماید: { یوشك أن تداعی علیكم الأمم كما تداعی الأكلة إلى قصعتها فقال قائل: من قلة نحن یومئذ؟ قال: بل أنتم یومئذ كثیر ولكنكم غثاء كغثاء السیل ولینزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولیقذفن فی قلوبكم الوهن قیل: وما الوهن یا رسول الله؟ قال: حب الدنیا وكراهة الموت} (رواه احمد وابوداود والبیهقی وقد صححه الالبانی فی تخریج المشكاة ( 5369) وفی صحیح سنن ابی داود(4297) وفی الصحیحة 956) ترجمه: {نزدیك است, كه امتان ( غیر مسلمانان) همدیگر را چنانى طعام خران یك تبق دعوت مى كنند براى تاراج كردن شما دعوت نمایند كسى پرسید: این از جهت كم بودن ما است؟ گفت: بله كه در آن روز بسیارید ولیكن مثل خاشاك بالاى آب سیل پراكنده مى باشید الله خوف شما را از دلهاى دشمنانتان مى بردارد ودر دلهاى شما ضعف را مى اندازد. پرسیدند: ضعف چیست؟ گفت: حب دنیا وبد دیدن مرگ. 2- دیندارى آن چنان مشكل گردد, كه اهل صلاح وخیر آرزوى موت كنند. قال: رسول الله (ص): {لا تقوم الساعة حتى یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مكانه} ( رواه البخاری) ترجمه:{یكى ازعلامتهاى قیامت این هست, كه مردى از نزد قبرى بگذرد وبگوید: اى كاش من به جاى صاحب این قبر مى بودم} یعنى مى مردم واز این مصیبتها وفسادها نجات مى یافتم..قال رسول الله (ص):{سیكون فی آخر الزمان شرطة یغدون فی غضب الله ویریحون فی سخط الله} (حدیث صحیح رواه أحمد والحاكم وذكره الألبانی فی الصحیحة كما فی الكشف ص: 107 ) ترجمه: {در آخر زمان پولیسهاى پیدا شوند, كه از صبح در كارى برایند, كه آن باعث غضب الله باشد وشام از كارى بر گردند, كه باعث خشم الله باشد} یعنى از صبح تا شام عملهاى انجام بدهند, كه باعث غضب الله تعالى مى باشد. بدون شك این آن تعقیب وظلم وستم است, كه با امر حاكمان ظالم انجام مى دهند. 4- زیاد شدن موت فجائت یعنى غیر چشم داشت وناگهانى. رسول الله (ص) فرموده اند: { من اقتراب الساعة أن یرى الهلال قبلا فیقال للیلتین وأن تتخذ المساجد طرقا وأن یظهر موت الفجأة } (رواه الطبرانی وغیره كما فی الكشف) ترجمه: {یكى از علامتهاى روز قیامت این است, كه ماهتاب را (در روز اول برامدنش) برابر ماهتاب دروزه دیده مى شود. دیگر این, كه مسجدها راه عبور ومرور مى شوند وموت فجائت یعنى ناگهانى مى افزاید}

بحث دهم: بعضى امور خیرى, كه از نشانه هاى قیامت مى باشد

1- جزیرة عرب آبشار وچمنزار گردد چنانى رسول الله (ص) مى فرماید: { لا یقوم الساعة حتى یكثر فیكم المال وحتى تعود جزیرة العرب مروجا وأنهارا} ( رواه مسلم وأحمد كما فی الكشف ) ترجمه: {تا, كه در بین شما مال نیفزاید وجزیرة عرب آبشار وچمنزار نگردد قیامت بر پا نشود} 2- راست برامدن خابها دراین موضوع رسول الله (ص) مى فرماید: {إذا اقترب الزمان لم تكون رؤیا المسلم تكذیب وأصدقكم رؤیا أصدقكم حدیثا} ( رواه الشیخان وأبودود والترمذی( ترجمه: {چون آخر زمان شود خواب مسلمان راست مى براید راسترین خواب خواب كسى خواهد بود در سخن گفتن راست گوتر است}




نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 اسفند 1389 توسط محمد محمدی